Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.gminawitonia.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.05.2020 r.

Dane teleadresowe jednostki:

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia

St. Starzyńskiego 6

99-335 Witonia

Tel. 24 3564716

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.biblioteka.gminawitonia.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia na stronie podmiotowej

  • kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
  • możliwość powiększania wielkości liter
  • każda zakładka posiada wyszukiwarkę

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 05.10.2020 r

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba  do kontaktu  - Anna Stolarczyk, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 3564716. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia jest zlokalizowana w  budynku użyteczności publicznej, dwukondygnacyjnym położonym przy ulicy Stefana Starzyńskiego 6. Przed budynkiem wyznaczono 10 miejsc parkingowych dla interesantów.

Lokal biblioteki mieści się na parterze od strony południowej i posiada wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Możliwy jest wjazd do lokalu na wózku inwalidzkim (pochylnia).

Możliwe jest poruszanie się po bibliotece, w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

Biblioteka posiada zaplecze higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Lokal biblioteki nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.