Regulamin Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Witoni

 


§ 1

Zasady korzystania

 1. Czytelnia jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów na miejscu – bezpłatne.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
 1. - pozostawienia okryć wierzchnich, torebek, teczek, itp. w miejscu do tego przeznaczonym,
 2. - zapoznania się z regulaminem czytelni,
 3. - okazania dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów bibliotecznych,
 4. - zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych przez siebie wydawnictwach,
 5. - podporządkowania się zarządzeniom dyżurnego bibliotekarza.
 1. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy.


§ 2

Zasady udostępniania zbiorów na miejscu

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.
 2. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko z pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta samodzielnie.
 4. Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca książki.


§ 3

Zasady wypożyczania niektórych zbiorów z czytelni

 1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z czytelni na zewnątrz.
 2. Z księgozbioru podręcznego czytelni (wypożyczalni) i ostatnich numerów czasopism czytelnik korzysta tylko na miejscu w bibliotece lub po uzgodnieniu indywidualnym z bibliotekarzem, wypożycza na noc albo na weekend lub inny okres, tak aby nie zakłócało to pracy czytelni (wypożyczalni).
 3. Nie wypożycza się: słowników, albumów, atlasów, map i zbiorów regionalnych.
 4. Książki z czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym czytelnikom Biblioteki Publicznej Gminy Witonia posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.


§ 4

Przetrzymywanie książek

 1. Za wysłanie upomnienia do czytelnika biblioteka pobiera dodatkowe opłaty w wysokości kosztu przesyłki.
 2. Biblioteka nie zrezygnuje z odzyskania książek, włącznie z wystąpieniem na drogę postępowania egzekucyjnego (komornik).


§ 5

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić też uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy   zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub   zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki   czytelnik, po uzgodnieniu z dyrektorem biblioteki, zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub dostarczyć inną nie mniejszej wartości, przydatną dla   biblioteki.


§ 6

Zasady kopiowania

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.
 2. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
 3. Zbiory biblioteki mogą być reprodukowane jedynie na terenie biblioteki, poprzez:
 1. - kserokopiowanie,
 2. - wydruki z baz komputerowych,
 3. - skanowanie i wykonywanie wydruków,
 4. - skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.


§ 7

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa   korzystania z czytelni.  Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. W sprawach nie objętych mniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Witonia.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 03 lipca 2017 r.


Zatwierdzono dnia 30 czerwca 2017 r. na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm).