1. Ze stanowiska Internetowego korzystać  może  każda  osoba,  która  zapoznała  się z  niniejszym  regulaminem  oraz  wyjaśnieniami  bibliotekarza  na  temat  technicznych  warunków  obsługi 
 2. Podstawą korzystania z  usług  Internetowych  jest  podanie  swoich  danych  personalnych  do  rejestru  udostępnień  oraz  okazanie  dowodu  tożsamości  na  życzenie pracownika 
 3. W przypadku większej  ilości  chętnych  do  korzystania  z  Internetu,  domyślny  czas  na pracę  z  komputerem  wynosi  jedna  godzina.    
 4. Rozpoczęcie i zakończenie  pracy  przy  komputerze  następuje  za  pośrednictwem 
 5. Korzystanie z usług  Internetowych  jest  bezpłatne  do  odwołania.
  Wydruki  komputerowe nie są wykonywane.
  O  ile  nie  jest  to  sprzeczne  z  prawem  autorskim,  kopiowanie  na płytę CD lub pendrive  użytkownika,  może  być  wykonane  po  uprzednim  zgłoszeniu  i  sprawdzeniu wymienionych  nośników  na  zawartość  wirusów.
 6. Pracownicy czytelni na  życzenie  użytkownika  udzielą  instrukcji  dotyczących  wyszukiwania  informacji  za  pośrednictwem 
  Poszukiwania  prowadzi  samodzielnie  użytkownik.
 7. Pracownicy mają prawo  kontrolować  czynności  wykonywane  przez  czytelnika  przy 
 8. Dostęp do sieci  Internetu  w  Bibliotece  służy przede wszystkim  zaspakajaniu  potrzeb  informacyjnych  i  naukowych  użytkowników.  Zabrania  się  wykorzystywania  go  sprzecznie  z  obowiązującym  prawodawstwem  dotyczącym  ochrony  dóbr  osobistych,  prawa  autorskiego  oraz  udostępniania  materiałów 
 9. Użytkownikowi korzystającemu z  Internetu  zabrania  się  w  szczególności:

-  instalacji  jakichkolwiek  danych  na  dyskach  twardych

-  ściągania  plików  na  dysk  lokalny,
-  dokonywania  zmian  w  konfiguracji  systemów  operacyjnych,
-  samowolnego  usuwania  usterek  w  działaniu  oprogramowania  systemowego
   i  użytkowego .

 1. Uruchamianie gier komputerowych może nastąpić tylko za zgodą bibliotekarza.
 2. Informacje na temat  zakłóceń  w  pracy  komputera,  usterek  technicznych i innych  należy  niezwłocznie  zgłosić  dyżurującemu  bibliotekarzowi  w  czytelni.
 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność  materialną  za  szkody  powstałe  z  jego  winy  w  trakcie  użytkowania  zasobów  Internetu.
 1. Bibliotekarz może odmówić  czytelnikowi  dostępu  do  komputera,  jeżeli  uzna, że  użytkownik  wykonuje  czynności  niepożądane,  nawet  jeśli  nie  są  one uwzględnione  w  regulaminie.
 2. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych  zasad  pozbawia  czytelnika  prawa korzystania z  Internetu.