Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Publicznej Gminy Witoni

 


§ 1

Prawo korzystania

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszystkie osoby, z zastrzeżeniem § 2.
 2. Osoby pełnoletnie przy zapisie obowiązane są:
  a) okazać dowód tożsamości,
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły.
 5. Dane osobowe niezbędne do zarejestrowania w wypożyczalni są chronione i służą wyłącznie do wykorzystania w bibliotece w celach badawczych i statystycznych oraz do ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały.
 6. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.


§ 2

Kaucje i opłaty

 1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy będącej siedzibą biblioteki, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości ustalonej przez dyrektora biblioteki.
 2. Opłaty mogą być pobierane:
  1. - za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  2. - za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  3. -za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.


§ 3

Wypożyczenia

 1. Czytelnik może wypożyczyć z biblioteki 5 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, ale może również zażądać zwrotu książki przed terminem, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 3. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni i ostatnich numerów czasopism czytelnik korzysta tylko na miejscu w bibliotece lub po uzgodnieniu indywidualnym z bibliotekarzem, wypożycza na noc albo na weekend lub inny okres, tak aby nie zakłócało to pracy wypożyczalni.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników lub sprowadzać je w miarę możliwości z innych bibliotek.
 5. Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.


§ 4

Przetrzymywanie książek

 1. Za wysłanie upomnienia do czytelnika biblioteka pobiera dodatkowe opłaty w wysokości kosztu przesyłki.
 2. Biblioteka nie zrezygnuje z odzyskania książek, włącznie z wystąpieniem na drogę postępowania egzekucyjnego (komornik).


§ 5

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić też uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik, po uzgodnieniu z dyrektorem biblioteki, zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub dostarczyć inną nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.


§ 6

Porady i informacje

 1. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w: doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, udostępnia Internet itp.


§ 7

Życzenia i zażalenia czytelników

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnik zgłasza do dyrektora biblioteki.


§ 8

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Witonia.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 03 lipca 2017 r. Zatwierdzono dnia 30 czerwca 2017 r. na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm).