W ”Manifeście bibliotek IFLA” stwierdzono, że „biblioteki publiczne są podstawową instytucją w społeczności lokalnej gromadzącą, zabezpieczającą i promującą miejscową kulturę w całej różnorodności. Osiągają to w różny sposób np. przez gromadzenie zbiorów na temat lokalnej historii, organizowanie wystaw, prelekcji, publikowanie materiałów o charakterze lokalnym, realizowanie projektów dotyczących spraw lokalnych”.  Wszystkie biblioteki, także publiczne, działają w danym środowisku, zaś swoje zadania i funkcje  realizują z myślą o użytkownikach, którzy z nich się wywodzą. Dlatego regionalizm cały czas towarzyszy działaniom bibliotek.

Obecny jest także w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia. To pamięć o tym skąd się wywodzimy, gdzie są nasze korzenie przyświecała utworzeniu w Bibliotece „Kącika Tradycji Pokoleń”, jako dobra wspólnego, miejsca  gromadzącego pamiątki przeszłości, bezcenne dary mające wartość edukacyjną i które mogą skłonić do refleksji.

Działania biblioteki  dla młodych i nowych mieszkańców gminy są sposobem do pogłębiania wiedzy o gminie Witonia, zaś dla wszystkich niepowtarzalną okazją do wspólnego napisania lokalnej historii.

W ramach akcji „Perełki naszej gminy” w „Kąciku Tradycji Pokoleń” w roku 2018 miała miejsce wystawa na którą pozyskaliśmy prace lokalnych twórców, osób utalentowanych artystycznie i pasjonatów historii. Od tego czasu w „Kąciku Tradycji Pokoleń” gromadzimy pamiątki, które już dziś stanowią prawdziwy skarb dla kolejnych pokoleń.

Bez tytułu2

Wystawa prac loklanych twórców ludowych "Perełki naszej gminy" w 2018 roku

W roku 2020 do pamiątek związanych z gminą Witonia, jej mieszkańcami  i regionem dołączył bezcenny eksponat. Pan Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia udostępnił ze swoich prywatnych zbiorów rzeźbę Ignacego Kamińskiego – postaci  wielce zasłużonej dla  naszej lokalnej społeczności. Przypominamy, że Ignacy Kamiński (1883-1974) to rzeźbiarz, bajarz i nestor współczesnej łęczyckiej rzeźby ludowej, człowiek wokół którego tworzono legendy i który sam był ich nieprzebraną skarbnicą. To poseł z ramienia Związku Ludowo – Narodowego, który reprezentował ziemię łęczycką na I Sejmie Ustawodawczym.

Bez tytułu5

Od prawej strony: Rzeżba Ignacego Kamińskiego

W marcu 2021 roku Ksiądz Kanonik (Senior) Zbigniew Olton przekazał  do zbiorów biblioteki dar w postaci pamiątek związanych z historią spółdzielczości w Witoni, m. in. „Księgę Protokołów Stowarzyszenia Spółdzielczego „Witonianka” od roku 1919” prowadzoną przez założyciela i pierwszego prezesa Stowarzyszenia Spółdzielczego „Witonianka” a także ówczesnego proboszcza Parafii w Witoni-  ks. Hermana von Schmidta.

Bez tytułu1

Pamiątki związane z historią spółdzielczości w Witoni

Działania Biblioteki Publicznej Gminy Witonia w obszarze regionalizmu są także apelem skierowanym do mieszkańców gminy Witonia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się posiadanymi przez Was dokumentami świadczącymi o historii Witoni. Mamy świadomość, że są to cenne dokumenty, z którymi nie chcecie się rozstawać, dlatego prosimy o ich udostepnienie jedynie w celu zrobienia kopii.

Posiadane przez Państwa materiały wzbogacą biblioteczne zbiory regionalne i będą zawsze dla wszystkich dostępne. Często są to druki ulotne i z doświadczenia wiemy, że po jakimś czasie nie pozostanie po nich ślad. Biblioteka Publiczna jest jednym z niewielu miejsc, które gromadzi takie materiały.

Mieszkańcy gminy Witonia – wspólnie napiszmy historię naszej „Małej Ojczyzny”.

Bez tytułu6

"Kącik Tradycji Pokoleń" w Bibiotece Publicznej Gminy Witonia