1. Regulaminowe korzystanie z biblioteki i jej usług jest całkowicie bezpłatne.
  2. W celu korzystania z biblioteki należy się do niej zapisać. Aby dołączyć do grona naszych czytelników należy zgłosić się osobiście w bibliotece z dokumentem tożsamości i wypełnić kartę zapisu. Osoby niepełnoletnie zapisują rodzice bądź prawni opiekunowie.
  3. Zgodnie z regulaminem biblioteki można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń dla danego czytelnika, jak i skrócić czas wypożyczenia. Jeśli nie ma zainteresowania danym egzemplarzem ze strony innych czytelników, za zgodą bibliotekarza możliwe jest dokonanie tzw. prolongaty, czyli przedłużenia terminu zwrotu.
  4. Z bezpłatnego dostępu do Internetu może korzystać każdy użytkownik biblioteki.
  5. Udział w różnych zajęciach, warsztatach, spotkaniach autorskich itp. organizowanych przez naszą instytucję jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku odbiorców w celach promocji czytelnictwa oraz biblioteki ( w tym m.in. zgoda na zamieszczanie dokumentacji fotograficznej organizowanych wydarzeń na niniejszej stronie internetowej oraz w kronice biblioteki).

 2.Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych czytelników biblioteki page 00012.Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych czytelników biblioteki page 00026. Informacja dla uczestników form działalności kulturalno oświatowej page 00017. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku na fotografiach lub nagraniach video upublicznianych przez BPGW a zarejestrowanych podczas form działalności kult. ośw. page 0001

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku na fotografiach lub nagraniach video upublicznianych przez BPGW a zarejestrowanych podczas form działalności kult. ośw. page 0002